Maaştan Kesme Cezası Hesaplama-Aylıktan Kesme

     
Maaştan Kesme Cezası Hesaplama-Aylıktan Kesme

        Devlet memurları kanununda; memurların yaptıkları hatalar neticesinde cezalandırılması ile ilgili maddeler mevcut olup, bunlardan biride Aylıktan kesme cezasıdır. Aylıktan kesme cezası 657 Sayılı Kanunun 125. maddesinin C bendinde belirtilmektedir. Bizler şuan Aylıktan kesmenin neden ve hangi şartlar altında verilmesinden ziyade verilmiş olan cezanın personelin maaşı üzerindeki etkisi ve hesaplanma şekli ile ilgileneceğiz.

      Aylıktan kesme cezası memurun brüt geliri üzerinden hesaplanır. 

Brüt gelirler hesaplanırken;
 • SGK primleri devlet 
 • GSS primleri  
 • Aile Yardımı (Eş ve/veya Çocuk Yardımı)
 • Tayin Bedeli
hariç tutulur.

Brüt gelire dahil olan kalemler ise;
 • Aylık Tutarı
 • Ekgösterge Tutarı
 • Taban Aylık Tutarı
 • Kıdem Aylığı Tutarı
 • Zamlar ve Tazminatlar
 • Makam Tazminatı
 • Temsil Tazminatı
 • Görev Tazminatı
 • Yabancı Dil Tazminatı
 • Ek Ödeme (666khk)
 • Yüksek Öğrt. Tazminatı
 • Eğitim Öğretim Tazminatı
 • Geliştirme Ödeneği
 • İdari Görev Ödeneği
 • Yan Ödeme Tutarı
 • Özel Hizmet Tazminatı
 • Üniversite Ödeneği
 • Akademik Teşvik Ödeneği
       Bunların dışında her türlü Gelire ait Tutar, Tazminat, Ödenek Aylıktan kesme cezası brüt tutarı hesaplanırken hesaba katılır.

        Ayrıca Aylıktan kesme cezası uygulanma oranları vardır. Bu oranlar ise Brüt Tutarın 1/8 ile 1/30 oranları arasında verilir. Verilen ceza oranında brüt tutar üzerinden kesinti yapılır. Kesinti tutarı kuruma gelir olarak kaydettirilir.

Aylıktan Kesme Cezası Hesaplama Usulü;

= [(Gelire Ait Tutarlar + Zamlar + Tazminatlar + Ödenekler )] - [(SGK Devlet + GSS Primleri + Eş Yardımı + Çocuk Yardımı + Tayin Bedeli)] x Kesinti Oranı

Aylıktan kesme cezası KBS sistemine işleme nasıl kaydedilir. 

Aylıktan kesme cezası alan personelin maaşından yapılacak kesinti tutarı hesaplandıktan sonra, KBS sisteminde ilgili personel bulunur ve ön ekranda Para Cezası alanına bulunan disiplin cezası tutarı girilerek Ana ekrandaki Kaydet butonuna tıklanarak Maaş hesaplatılır.


Kenan YILMAZ
Mutemet

2019 Yılı Kamu Konutlarının Kira Oranları

2019 devlet lojmanları kiraları bedeli ne kadar oldu
Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

- Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,36-TL/m²,
Kalorifersiz konutlarda 3,69-TL/m²,
- Kaloriferli konutlarda 4,85-TL/m²,
oranında artırılmıştır.

Kiraya ilave tutarlar ise;
- Kaloriferci, Kapıcı hizmeti var ise 0,57-TL/m²

- Elektirik ve Su Kullanımları için;
1- Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,08-TL/m²
2- Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93-TL/m²
3- Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 
2,01-TL/m²
4- Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50-TL/m² ilave kira bedeli alınır.

- Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar için;

1- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,94-TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

2- Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

3- Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,22-TL/m² tahsil edilir.


Lojman Kirası Hesaplama;

100 m2 kalorifersiz (Doğalgazlı) ve kapıcısı olmayan elektrik ve su sayaçları ayrı olan bir lojman kira bedeli hesaplayalım:

Kalorifersiz (Doğalgazlı) konut bedeli 3,69-TL kapıcısı yok ise 0,57-TL düşülecek elektrik ve su sayaçları da ayrı olduğu için herhangi bir ilave tutar eklenmeyecek , 
Bu durumda hesaplama;
= 3,69 - 0,57
= 3,12
= 3,12*100
= 312,00-TL** 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kenan YILMAZ

Mutemet / Yazar

Tebliğin Tam Metni

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 389)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kira bedelleri
MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,36 TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 3,69 TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 4,85 TL/m²
kira bedeli alınır.
Kira bedeline yapılacak ilaveler
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,57 TL/m² ilave kira bedeli alınır.
(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,08 TL/m²,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93 TL/m²,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,01 TL/m²,
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50 TL/m²
ilave kira bedeli alınır.
Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar
MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,94 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.
(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.
(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,22 TL/m² tahsil edilir.
Kira bedellerinin hesaplanması
MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

2019 Yılı Engellilik Tutarı - Sakatlık İndirimi Tutarları

2019 Yılı Engellilik Tutarı - Sakatlık İndirimi Tutarları


1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere engellilik indirimi tutarları yeniden belirlendi.

1.Derece Sakatlık İndirimi Tutarı     : 1.200,-TL
2.Derece Sakatlık İndirimi Tutarı     : 650,-TL
3.Derece  Sakatlık İndirimi Tutarı    : 290,-TL


Ocak 2019 tarihinden itibaren engelli vatandaşlarımızın gelir vergilerinden istisna olan tutarlar yukarıda belirtildiği tutarlarda uygulanacaktır.


Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar

2019 Gelir Vergisi Tutarları - Gelir Vergisi Dilimleri

2019 Gelir Vergisi Tutarları - Gelir Vergisi Dilimleri      193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 • 18.000,- TL’ye kadar      (%15)
 • 40.000,- TL’nin 18.000 TL’si için 2.700,- TL, fazlası     (%20)
 • 98.000,- TL’nin 4.000 TL’si için 7.100,- TL, (ücret gelirlerinde 148.000,- TL’nin  40.000,- TL’si için 7.100,- TL), fazlası    (%27)
 • 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde
  148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası    (%35)

Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar

2019 Yılı H Cetveli Harcırah Gündelikleri Tutarları

2019 Yılı H Cetveli Harcırah Gündelikleri Tutarları

2019 Yılı H Cetveli Harcırahları Gündelik Tutarları 2018 yılı ile aynı olacak şekilde belirlendi.

Harcırah oranları (H) Cetvelinde güncellenmiş hali ile maliye tarafında duyuruldu.

      İlgili harcırah tutarları 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olacak olup Devlet memurlarının Ek gösterge ve Derece/Kademe oranları ölçüsünde belirlenen tutarlar olarak gündelik yevmiye olarak ödenecektir.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde 2019 yılı harcırah tutarlarında arttırıma gidilmemiş ve tutarlar 2018 yılı aynı kalmıştır.

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler 2018-2019 (Madde : 33)
A
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan : 67,40-TL
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 61,50-TL
B-Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) : 51,60-TL
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 48,15-TL
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 45,20-TL
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar : 39,85-TL
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar : 38,75-TL
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.  
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar  2018 (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar : 15,80-TL
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar : 15,25-TL
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.Kenan YILMAZ
Mutemet/Yazar

2019 Maaş Hesaplama Verileri

2019 Maaş Hesaplama Verileri
2018 Maaş Hesaplama Verileri

Geçerlilik Tarihi: 01.01.2019-30.06.2019 (Ocak-Temmuz Dönemi) 

Maaş Aylık Katsayısı: 0,130597
Taban Aylık Katsayısı: 2,044187
Yan Ödeme Katsayısı: 0,041416
En Yüksek Devlet Memur Aylığı: 9500*0,130597=1.240,67
Kıdem yılı: 20 
Taban Aylığı: 1000
Kefalet ( Giriş ) Aidat: 1500
Kefalet Aidat: 100 
Asgari Ücret Brüt (AGİ ): 2.558,00
Damga Vergisi Oranı: 0,00759 
Eş Yardımı Puanı: 2134 
Toplu Sözleşme Primi:100,25
Çocuk Yardımı ( 6+ ) Yaş Puanı: 250 
Çocuk Yardımı ( 0-6 )Yaş Puanı: 500 
Gelir Vergisi oranı (15): 18.000 TL'ye kadar
Gelir Vergisi oranı (20): 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası
Gelir Vergisi oranı (27): 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası
Gelir Vergisi oranı (35): 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası
Engellilik İnd. 1. Derece (80%)-TL: 1.200,-TL
Engellilik İnd. 2. Derece (60%)-TL: 650,-TL
Engellilik İnd. 3. Derece (40%)-TL: 290,-TL
Doğum Yardımı (TL): 
1.Çocuk: 300,00 
2.Çocuk: 400,00 
3.Çocuk: 600,00 
4. ve Üzeri: 600,00


Geçerlilik Tarihi: 01.07.2019-31.12.2019 (Temmuz - Aralık Dönemi) 

Maaş Aylık Katsayısı: .......
Taban Aylık Katsayısı: ............
Yan Ödeme Katsayısı: ...............
En Yüksek Devlet Memur Aylığı: 9500* .....=.....
Kıdem yılı: 20 
Taban Aylığı: 1000
Kefalet ( Giriş ) Aidat: 1500
Kefalet Aidat: 100 
Asgari Ücret Brüt (AGİ ): .............
Damga Vergisi Oranı: 0,00759 
Eş Yardımı Puanı: 2134 
Toplu Sözleşme Primi: ........
Çocuk Yardımı ( 6+ ) Yaş Puanı: 250 
Çocuk Yardımı ( 0-6 )Yaş Puanı: 500 
Gelir Vergisi oranı (15): ............
Gelir Vergisi oranı (20): ..............
Gelir Vergisi oranı (27): .................
Gelir Vergisi oranı (35):  .....................
Engellilik İnd. 1. Derece (80%)-TL: ....................
Engellilik İnd. 2. Derece (60%)-TL: ...............
Engellilik İnd. 3. Derece (40%)-TL: .................
Doğum Yardımı (TL): 
1.Çocuk: 300,00 
2.Çocuk: 400,00 
3.Çocuk: 600,00 
4. ve Üzeri: 600,00

Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar